Údaje k platbe

Údaje k platbe:

IBAN: SK 81 0200 0000 0038 5865 9459

BIC: SUBASKBX

KS: 0308

VS: - obdobie, za ktoré sa školné uhrádza

09122022 - september až december 2022

01062023 - január až jún 2023

ŠS: tanečný odbor - 100

hudobný - 200

Informácia pre príjemcu: uviesť meno a priezvisko dieťaťa

Školné s čestným prehlásením


Žiak dáva čestné prehlásenie len jednej ZUŠ 

(od  6 do 25 rokov)

Hudobný odbor

Individuálne štúdium

25€

Tanečný odbor

Skupinová forma štúdia

15€

Školné bez čestného prehlásenia


Tanečný odbor

Skupinová forma štúdia bez zľavy

35€